Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

1. Definities
Verkoper: de vennootschap onder firma Tabletop Games v.o.f.
Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met Verkoper
Dag: kalenderdag
Werkdag: een doordeweekse dag welke niet valt op een nationale feestdag
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Verkoper

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Klant.
2.2 Indien er tussen Verkoper en Klant afwijkende voorwaarden worden afgesproken, zullen de afwijkende voorwaarden langs elektronische weg aan Klant beschikbaar worden gesteld, op zodanige wijze, dat deze door de klant opgeslagen kan worden. Als het aanbieden van de afwijkende voorwaarden niet via elektronische weg mogelijk is, dan worden deze via een andere wijze kosteloos toegezonden.

3. Algemeen
3.1 De door de Klant bij een bestelling of aanvraag verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Verkoper, en verwerkt conform het Privacy beleid van Verkoper.

4. Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. De Verkoper heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
4.2 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvraag van de Klant zoals deze door Verkoper is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvraag komen voor rekening en risico van de Klant.
4.3 De verkoper is gemachtigd om prijzen eenzijdig aan te passen. Indien de prijzen worden aangepast, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na factuurdatum kosteloos te ontbinden.
4.4 Alle prijzen zijn Ex Magazijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.

5. Aflevering
5.1 Aflevering geschiedt Ex Magazijn. De Verkoper zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Verkoper, echter voor risico van Klant. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. Indien producten nog niet betaald zijn, gaat eigendom over op het moment van ontvangst van de betaling.

5.2 Verkoper verstuurd leveringen wanneer deze compleet zijn. Indien een levering niet compleet is binnen de gestelde verzendtermijn, is de Verkoper gemachtigd om de levering te versturen en het bedrag van de niet geleverde artikelen terug te storten op de rekening van de Klant.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten
6.1 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Verkoper. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
6.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 6.1, de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.
6.3 Een Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt ter uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd producten binnen 7 dagen na ontvangst van het product zonder opgaaf van redenen te retourneren.
6.4. Tijdens de termijn genoemd in artikel 6.3 zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht ex artikel 6.3 gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de ongeopende originele staat en verpakking aan de Verkoper terug sturen.
6.5 Kosten voor terugzending zijn voor rekening van Klant.
6.6 Indien een product beschadigd of incompleet is of een verkeerd product opgestuurd is, dient Klant binnen drie dagen na ontvangst van het product contact op te nemen met Verkoper.
6.7 In geval van een beschadigd of verkeerd ontvangen product, zal Verkoper een nieuw exemplaar opsturen na ontvangst van het oorspronkelijk opgestuurde exemplaar. Kosten van verzending van het nieuwe exemplaar zijn voor kosten van Verkoper.
6.8 In geval van een incompleet product zal Verkoper haar best doen om het product compleet te krijgen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper na ontvangst van het oorspronkelijk verstuurde exemplaar, een nieuw exemplaar opsturen.

7. Betaling
7.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aangegeven wijze en in de overeengekomen valuta.
7.2  De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Klant derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.
7.3 Indien de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt ter uitoefening van een beroep of bedrijf in verzuim is met een of meerdere van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper is de Klant tevens de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Verkoper verschuldigd conform artikel 6:96 lid 2 sub c en lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.
7.4 Indien de Klant die handelt ter uitoefening van een beroep of bedrijf in verzuim is met een of meerdere van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper is de Klant tevens de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Verkoper verschuldigd, welke worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 inclusief BTW.
7.5 De door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
7.7 Geleverde producten blijven eigendom van Verkoper totdat volledige betaling, ook van de in artikel 7.3 en 7.4 genoemde kosten, heeft plaatsgevonden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De Verkoper is niet aansprakelijk voor foutieve en/of onvolledige omschrijvingen en/of foto's van een product.
8.2 Verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke bepalingen voor haar risico komen. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot de factuurwaarde.
8.3 Omstandigheden die niet voor risico van Verkoper komen zijn onder andere, maar zijn niet gelimiteerd tot: “ziekte, in-, uit- en doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie”.
8.4 Verkoper kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor zaak- en/of personenschade.

9. Wijzigingen
9.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een overeenkomst met een Klant, anders dan conform artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
9.2 Verkoper is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Verkoper zal wijzigingen van de algemene voorwaarden bekend maken op www.tabletopminiaturegames.eu. De gewijzigde algemene voorwaarden treden twee weken na de bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking bepaald.

10. Geschillen
10.1 Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Nederlandse tekst prevaleert
11.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.